|
|
|
|
|
| | | |


รวมงบประมาณปี 2553 : 2,785,060 บาท

ลำดับ
โครงการ
งบประมาณ
สถานะโครงการ
1
การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวในเขตพื้นที่อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
   นางสาววราพร กรีเทพ
     
   
400,000
รายงานความก้าวหน้า
2
แนวทางการส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราในเขตจังหวัดเลย
   นางสาวชุมภูนาฏ ชมภูพันธ์
     
   
180,000
รายงานความก้าวหน้า
3
การพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงธุรกิจท่องเที่ยวและบริการจังหวัดอุดรธานี
   นายธงชัย ลาวรรณ
     
   
180,000
รายงานความก้าวหน้า
4
การศึกษารูปแบบของภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านการดูแลรักษาสุขภาพบนพื้นฐานแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษากลุ่มภูมิปัญญาสมุนไพรพื้นบ้านจังหวัดหนองคาย
   นายเอกศักดิ์ เฮงสุโข
     
   
90,000
รายงานความก้าวหน้า
5
การค้นหากาพลักษณ์ และแนวทางการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวของ จังหวัดสกลนคร
   นางสาวพิมพ์อมร นิยมค้า
     
   
270,000
ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
6
กระบวนการย้อมเส้นไหมด้วยผงสีธรรมชาติจากครั่ง และขมิ้นชั้น กลุ่มผู้ผลิตแพรวา บ้านสิงห์สะอาด และบ้านโพนแพง จังหวัดกาฬสินธุ์
   นายสายัญ พันธ์สมบูรณ์
     
   
90,000
ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
7
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากข้าว : ศึกษากรณีผลิตเครื่องดื่มจากข้าวกล้องงอกของ กลุ่มวิสาหกิจบ้านหนองตอกแป้น
   นางพนอจิต นิติสุข
     
   
90,000
ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
8
เครื่องปั่นแยกเมล็ดและน้ำเม่า
   นายกลไกร นาโควงศ์
     
   
90,000
ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
9
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากน้ำส้มสายชูหมักจากผลเม่าแดง
   นางสุภกาญจน์ หรหมขันธ์
     
   
90,000
ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
10
ชุดปักดำนาแบบติดตามรถไถนาเดินตาม
   นายสมพร หงส์กง
     
   
90,000
ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
11
แนงทางการพัฒนาคุณภาพข้าวฮางเพื่อการส่งออก
   นายวรวิทย์ กุลตังวัฒนา
     
   
180,000
ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
12
การพัฒนาระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายในของกลุ่มแม่บ้านผู้ผลิตผลิตภัณฑ์หมอนสม็อค : กรณีศึกษากลุ่มแม่บ้านบ้านดง ตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
   นางวิไลพร หงส์ขุนทด
     
   
45,000
ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
13
โครงการเสริมสร้างศักยภาพในการพึ่งตนเองของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเสลภูมิ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
   วาที คงบรรทัด
     
   
400,000
ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
14
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาใบหม่อนของกลุ่มผลิตภัณฑ์ (OTOP) ในเขตจังหวัดมหาสารคาม
   นางมัณฑณา นครเรียบ
     
   
0
ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
15
การพัฒนาการผลิตคุ้กกี้ข้าวเม่าจากข้าวหอมมะลิ 105 ของกลุ่มชุมชนบ้านโคกสำราญ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
   ฒาลิศา ุยุวอมรพิทักษ์
     
   
90,000
ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
1 | 2 | Next